Nobarikokaa-To You all the praise

Lyrics Chords Music Video
Audio Tutorial Power Point Pro Presenter

Arabic Christian worship song by Linga Tranem
Dutch translation Arie Maasland

(English phonetic)
Nobarekokaa ya malekal mag dee
rabbona wa wa ley yo na ela a ba dee
Qader tafa- ata ra-asan a lal game-a- ee
Lakaya rabbol qow wa wal sol taan
Yaso-a- o nar fa-a-o is ma ka ala yaan-
Yaso-a-o nar fa-o- is maka faw qa Klo de e-eesm
Falba ha-o wal galal –laka wa da kaa-
Yaso-a-o nobareko ismakaa
(Arabic)
نباركك يا ملك المجد ربنا وولينا للأبد
نباركك يا ملك المجد
ربنا وولينا للأبد
قد ارتفعت رأسًا على الجميع
لك يا رب القوة والسلطانيسوع نرفع اسمك عاليًا
يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم
البهاء والجلال لك وحدك
يسوع نبارك اسمك

(Dutch phonetic)
Noebariekoeka jaa malikal madjdie
rabanna wa waliena ilal abadie
qad irtafa-ata ra-asan alal djamieaie
laka ja raboel qoewa wal sultaan
jasoeaoe narfaaoe ismaka aalyan
jasoeaoe narfaaoe ismaka fawqa kullie iesm
al baha-aoe waljalal laka wahdaka
ja-a soe-a noebariekoe ismaka
(Dutch)
Voor U alle lof – koning der ere,
U bent onze Heere tot in eeuwigheid
U bent verhoogd – boven iedereen
Voor U is de macht, de heerschappij.
Heer Jezus, wij verhogen U alleen.
Heer Jezus, Uw naam ontvangt de hoogste eer
de lof en de aanbidding zijn voor U
Heer Jezus , wij verhogen U alleen

Leave A Comment?