Wo Shu Zhu

I belong to God

Author: Lu Xiao Min
English Translation: © Ank Capon